Select Page

การฝังรากเทียม

ศูนย์ทันตกรรมรากเทียมคอมพิวเตอร์

Computer-Guided Dental Implant Center

A Fully Integrated Dental Implant Treatment Step

Smart Implant Procedure

Scan > Plan > Guide > Surgery

ฝังรากเทียมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจรที่ทันสมัยที่สุดในปัจจุบัน ทำการรักษาด้วยความรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง บาดเจ็บน้อยแผลหายเร็ว และช่วยให้กระดูกยึดเกาะกับรากเทียมได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยพึงพอใจในผลการรักษา ได้ฟันเทียมที่มีความสวยงามและใช้งานได้ในระยะยาว

​รากฟันเทียม คืออะไร?

รากฟันเทียมที่ทดแทนรากฟันจริง ผลิตจากวัสดุไทเทเนียม ซึ่งใช้ทางการแพทย์โดยทั่วไปที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันและรากธรรมชาติไป โดยทำหน้าที่ทดแทนรากฟันธรรมชาติเพื่อรองรับทันตกรรมฟันปลอม (denture), ครอบฟัน (crown) หรือสะพานฟัน (bridge) ให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุด

รากฟันเทียม ประกอบด้วย

1. Fixture คือ ส่วนที่ฝังอยู่ใต้เหงือก อยู่ในกระดูกขากรรไกร ทำหน้าที่แทนรากฟันธรรมชาติ
2. Abutment คือ ส่วนที่ทดแทนโครงสร้างของแกนฟัน เพื่อรองรับตัวครอบฟัน
3. Crown คือ ส่วนของตัวฟัน ทำมาจากเซรามิก ลอกเลียนสีและรูปร่างของฟันธรรมชาติ

ประเภทของการปลูกรากเทียม

1. การปลูกรากฟันเทียมแบบทันที : เป็นวิธีการที่สามารถปลูกรากฟันเทียมได้ทันที ภายหลังการถอนฟัน
2. การปลูกรากฟันเทียมแบบพร้อมครอบฟันทันที : เป็นการปลูกรากฟันเทียม ที่ทันตแพทย์จะทำการยึดครอบฟัน หรือสะพานฟัน ทั้งแบบชั่วคราวหรือแบบถาวร (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้รักษา) ทันทีหลังได้รับการปลูกรากฟันเทียม
3. การปลูกรากฟันเทียมแบบทั่วไป : การปลูกรากฟันเทียมแบบนี้ เป็นวิธีการที่นิยมใช้โดยทั่วไป

ขั้นตอนกระบวนการรักษา

  1. X-ray & Simulation ( 1-3 วัน) ทำการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรที่จะฝังรากเทียมจากนั้นทำการวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. Drill guide & Surgery ( 4 วัน ) คอมพิวเตอร์จะสร้างเครื่องมือช่วยในการฝังรากเทียมตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการฝังรากเทียมในช่องปากสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

3. Bone healing ( 45-60 วัน ) ภายหลังการฝังรากเทียมจะต้องรอให้กระดูกขากรรไกรเชื่อมเข้ากับตัวรากเทียมที่ฝัง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานตามกระบวนการหายของแผล

4. Prosthodontics (7 วัน ) ขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยรากเทียมก็คือการใส่ฟันเทียม ซึ่งจะเป็นส่วนตัวฟันที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารและสร้างความสวยงาม

ขั้นตอนกระบวนการรักษา

  1. X-ray & Simulation ( 1-3 วัน) ทำการเอกซเรย์ด้วยเครื่องเอกซเรย์ 3 มิติ เพื่อวิเคราะห์โครงสร้างของกระดูกขากรรไกรที่จะฝังรากเทียมจากนั้นทำการวางแผนการรักษาด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

2. Drill guide & Surgery ( 4 วัน ) คอมพิวเตอร์จะสร้างเครื่องมือช่วยในการฝังรากเทียมตามที่ได้ออกแบบไว้ ซึ่งจะช่วยให้ขั้นตอนการฝังรากเทียมในช่องปากสามารถทำได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำสูง

3. Bone healing ( 45-60 วัน ) ภายหลังการฝังรากเทียมจะต้องรอให้กระดูกขากรรไกรเชื่อมเข้ากับตัวรากเทียมที่ฝัง ซึ่งใช้เวลาค่อนข้างนานตามกระบวนการหายของแผล

4. Prosthodontics (7 วัน ) ขั้นตอนสุดท้ายของการรักษาผู้ป่วยรากเทียมก็คือการใส่ฟันเทียม ซึ่งจะเป็นส่วนตัวฟันที่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารและสร้างความสวยงาม

Price

Choose the most affordable method of teeth care.

จัดฟันแบบใส

5,000-6,000.- / เดือน

3000/เดือน(1 arch)

( 2 เดือน – 2 ปี)
*ระยะเวลาการรักษาประเมินจากแผนการรักษาของทันตแพทย์

 

รากเทียม

30,000-60,000.-